Arviointipalvelut

Lossi tuottaa moniammatillisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja, psykologin tutkimuksia sekä toimintaterapeutin arviointeja. Erityisosaamisalueitamme ovat mielenterveyden häiriöt ja neuropsykiatriset häiriöt. 

Moniammatillisessa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa tutkitaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti. Arviointi pitää sisällään psykologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, erikoislääkärin sekä tarvittaessa fysioterapeutin tutkimukset.

Arvioinnissa otetaan kantaa ajankohtaisen työ- ja toimintakyvyn lisäksi toimintakykyä mahdollisesti rajoittaviin tekijöihin, asiakkaan voimavaroihin, tarvittaessa opiskelu- tai uudelleenkouluttautumisen edellytyksiin sekä tehdään ehdotelma niistä kuntoutusmenetelmistä, joista asiakas hyötyisi toimintakyvyn parantamiseksi tai työkykyisyyden saavuttamisen tueksi. 

Psykologinen tutkimus voi olla suppea tai laaja kysymyksenasettelusta riippuen. Sillä voidaan selvitellä mm. asiakkaan työ- tai opiskelukykyä, psyykkistä tilannetta, persoonallisuuden piirteitä, kognitiivista toimintakykyä tai kognitiivisia osatoimintoja, esimerkiksi muistia.

Psykologin tutkimus antaa tietoa niin asiakkaan vahvuuksista kuin mahdollisista ongelma-alueista, ottaen kantaa sekä niiden luonteeseen, syihin ja taustatekijöihin että keinoihin, jotka auttavat asiakasta eteenpäin.

Toimintaterapeutin toteuttamassa tutkimuksessa pyritään muodostamaan kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan toiminnallisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Tietoa mm. toimintakokonaisuuksien hallinnasta, ajankäytöstä, sekä toimintavalmiuksista ja taidoista kerätään paitsi asiakasta haastatellen ja itsearviointien kautta, myös havainnoimalla asiakkaan toimintaa strukturoitujen menetelmien avulla.

Työkyvyn arvioinnissa kartoitetaan lisäksi mm. asiakkaan työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, työssä suoriutumista sekä työhistoriaa - tarvittaessa myös asiakkaan nykyistä työympäristöä ja työn vaatimuksia.

Ryhmäkuntoutus

Toteutamme ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita erilaisten teemojen ympärille. Ryhmissä yhdistellään teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea.

Ryhmäkuntoutusta on tarjolla sekä tuetun asumisen asukkaille, että muille ryhmästä hyötyville asiakkaille. 

Ryhmässä voidaan työstää esimerkiksi

  • sosiaalista jännittämistä,
  • ahdistuksen ja oireiden hallintaa,
  • sosiaalisia valmiuksia ja vuorovaikutustapoja,
  • oppimisen, muistin ja keskittymiskyvyn tehostamisen keinoja,
  • arjen hallintaa sekä
  • osallistumista mielekkääseen vapaa-ajan viettoon.

Tällä hetkellä tuetun asumisen ulkopuolelta tulevien on mahdollista osallistua: 

  • Vapaa-ajan ryhmään tiistaisin klo 14.30-16.00 vaihtuvissa paikoissa
  • Kässä-ryhmään, keskiviikkoisin klo 14.00-16.00 Lossin tiloissa
  • Kuvaryhmään, torstaisin klo 14.30-16.00 Lossin tiloissa ja Discordissa
  • Kuntosaliryhmään, torstaisin klo 16.00-17.00 Porin Urheilutalolla

Jos haluat ryhmiin, ole yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi tai Lossiin.